Mở Cydia > Sources > Edit > Add

https://repo.xarold.com/

Add
https://repo.xarold.com/

Tính mới và cập nhật

Chia sẻ một gói