Mở Cydia > Sources > Edit > Add

http://repo.xarold.com/

Add
http://repo.xarold.com/

Tính mới và cập nhật

Chia sẻ một gói